Forsvarer i straffesaker

Vi har bred erfaring som forsvarer for siktede/tiltalte i straffesaker av ulik karakter og alvorlighetsgrad. Utover erfaring og faglig dyktighet er tillitsrelasjonen mellom klient og forsvarer viktig. Forsvarers oppgave er å bistå siktede i en straffesak med å forsvare hans sak under etterforskningen og under hovedforhandling med tanke på frifinnelse, lavere straff og ellers ivareta siktedes straffeprosessuelle rettigheter som eks. uskyldspresumsjonen frem til domfellelse. Samt vurdere og inngi anke over deler eller hele avgjørelsen. Den siktede/tiltalte står fritt til å velge den forsvarer han/hun ønsker. Det er retten som etter straffeprosessloven § 100 oppnevner offentlig forsvarer og, det er det offentlige som betaler for advokatens tjenester etter offentlige satser.

Kontakt Oss

Telefon: 93443000 Epostadresse: abt@straywaaland.no Besøksadresse: Tollbodgata 36, 4614 Kristiansand