Arv og skifte

Vi bistår i planlegging av arveoppgjør og ved skifteoppgjør. Praktiske hjelp rundt detaljene ved testamente, fullmakter, bo-opptegning, proklama, fordeling av eiendeler og rådgiving om skifte/uskifte.

Vi vet hvordan en skal planlegge arven slik at en kan spare ti- og hundretusener til beste for barn eller andre.
endelse.

Kontakt oss for rådgivning og bistand ved utformingen av testamente.

Her finner du informasjon om følgende:

Arveoppgjør

Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet et testament vil arven etter avdøde fordeles etter arverekkefølgen i arveloven.

Bistand fra advokat ved arvespørsmål anbefales, reglene er til dels kompliserte, og ofte vil man være tjent med at noen utenfor familien, med spesialkompetanse, bistår.

Testament

Dersom man ønsker en annen fordeling enn det lovens regler gir anvisning på, må det opprettes testamente.

Arveloven oppstiller regler om formkrav til testament og regler om hvordan et testament skal tolkes. Arveloven setter også enkelte begrensninger for testamentasjonsfriheten.

Det er anbefalt å ha bistand av advokat ved opprettelse av testamente, det er normalt ikke et tidkrevende arbeid, men det kan lønne seg å konsultere en advokat før testamentet underskrives og oppbevares til det senere kommer til anvendelse.

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.

Planlegg derfor alderdommen med fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt er etter vergemålsloven en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Vergemålsloven har særskilte regler om fremtidsfullmakter i kapitel 10, og det er svært viktig at disse reglene følges.

Har du ikke formalitetene i orden, så gjelder ikke fullmakten.

Selv om fremtidsfullmakt er mest aktuelt med tanke på alderdommen, så kan alvorlig sykdom eller skader ramme i alle aldre, og sette deg ute av stand til å ivareta egne interesser.

Tenk derfor igjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.

Fordelen med fremtidsfullmakt er at det er et «privat alternativ» til vergemål, og ved å etablere en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at en du stoler på skal styre din økonomi, og for eksempel få fullmakt til å leie ut og selge eiendeler og dele ut gaver til barn og barnebarn uten at det behøves samtykke fra fylkesmannen, og oppnevnelse av verge.

Driver du egen virksomhet, så kan du altså i fremtidsfullmakten bestemme hvem som på dine vegne skal følge opp driften når du ikke er i stand til det selv.

For uten fremtidsfullmakt vil formuen din kunne bli låst, og fylkesmannen overtar ansvaret for midlene dine.

Med fremtidsfullmakt vil du altså selv kunne bestemme at ektefelle eller barna skal kunne fordele og få glede av dine verdier om du blir dement og kommer på sykehjem.

Vær oppmerksom på at du også kan få høyere egenbetaling på sykehjem om midlene dine blir låst enn du kunne hatt om familien fikk glede av formuen.

Det gir dessuten mulighet for å hindre misbruk, konflikter og krangling om hva som skal skje med bolig og hytte.