Barnevern

Barnevernssaker blir ofte en stor utfordring. For å kunne håndtere barnevernet trenger du en advokat som vet hvordan en skal gjøre.

Vi vil støtte deg og tale din sak. Vi har bred og lang erfaring i barnevernssaker og bistår ved omsorgsovertakelse, tilbakeføring, samværssaker og møter jevnlig i Fylkesnemnda for barnevernssaker og i domstolene for øvrig. Det er vår erfaring at det er riktig å kontakte advokat for bistand tidlig i prosessen, gjerne straks barnevernet åpner en undersøkelsessak.

Undersøkelsessak

Fra den dagen barneverntjenesten mottar en melding, har de 1 ukes frist på å konkludere meldingen til undersøkelse eller henleggelse.

Henlegges saken skriver barnevernet en henleggelsesrapport. Skal det foretas en undersøkelse, har barnevernet en frist på 3 måneder fra konklusjonsdato til undersøkelsen skal være gjennomført. Dette følger av barnevernloven § 6-9 første ledd.

En slik undersøkelse kan få tre utfall. Den kan henlegges, det kan vedtas å sette inn hjelpetiltak eller det kan i ytterste konsekvens fremmes krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda.

Akuttplassering

I tilfeller hvor barneverntjenesten fatter akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd, er det viktig med juridisk bistand så tidlig som mulig.

Et akuttvedtak kan innebære at barnet hentes ut fra barnehage eller skole, plasseres i beredskapshjem, og foreldrene blir først gjort oppmerksom på dette i etterkant. Akuttvedtak skal behandles i Fylkesnemnda senest innen 7 dager etter at foreldrene ved advokat har klagd på akuttvedtaket.

Det er svært viktig at advokat kontaktes umiddelbart i et tilfelle hvor foreldrene har opplevd at barna er blitt akuttplassert ut av hjemmet.

Omsorgsovertakelse

En omsorgsovertakelse innebærer at foreldrene blir fratatt den daglige omsorgen for barnet av barnevernet, og barnet plasseres da under fosterforeldres eller institusjons faktiske omsorg, mens den daglige omsorgen juridisk overføres til barneverntjenesten. Barn flyttes da fra foreldre om nødvendig med tvang.

Barnevernet blir juridisk ansvarlig for barnas oppvekst, og barnevernet gir da fosterforeldre eller institusjoner i oppdrag å utøve ansvaret for oppveksten i praksis. Foreldrene kan likevel ta avgjørelser som hører inn under foreldreansvaret, såfremt ikke foreldrene også fratas foreldreansvaret.

Omsorgsovertakelse er utenom tvangsadopsjon det mest inngripende tvangsinngrep som kan gjøres, og det skal være svært omfattende omsorgssvikt og sterke hensyn til barnets beste som må begrunne en omsorgsovertakelse. Det skal oppnevnes advokat i alle saker om omsorgsovertakelse, bortsett fra der foreldrene samtykker i frivillig overdragelse av omsorgen.

Advokatbistand dekkes uavkortet av staten gjennom fri rettshjelpsordningen, normalt fra det tidspunkt barnevernet har besluttet å fatte tvangsvedtak.

Tilbakeføring

Utgangspunktet i norsk rett er det biologiske prinsipp, som innebærer at barn har det best ved å vokse opp hos sine biologiske foreldre. I dette ligger det også at en omsorgsovertakelse er midlertidig, og at barnet skal tilbakeføres når foreldrene igjen kan tilby det aktuelle barnet god nok omsorg.

Fylkesnemnda har adgang etter barnevernloven. § 4-21 til å oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse. Hovedvilkåret er at foreldrene er i en ny situasjon, der barnet kan gis forsvarlig omsorg. Barnet skal etter barnevernloven. § 4-21 tilbakeføres hvis foreldrene kan gi barnet «forsvarlig omsorg», med mindre barnet «har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet.» En slik samlet vurdering må alltids gjøres konkret ut fra hva som vil være til barnets beste.

Samvær

Kontakten mellom biologiske foreldre og barnet etter plassering ut av hjemmet reguleres i barnevernloven § 4-19. Utgangspunktet er at det er en gjensidig rett for barnet og foreldrene å ha samvær.

I barnevernloven § 4-19 annet ledd gis fylkesnemnda, og evt tingretten ved ankesak, adgang til å bestemme omfanget av samværet. Nemnda kan også nekte samvær mellom barn og foreldre dersom det vurderes som den beste løsning i det konkrete tilfelle jf. annet ledd.

Også andre enn barnets biologiske foreldre kan ha rett på samvær.