Erstatning

Ved en personskade etter en ulykke eller annen påført tap eller skade kan du ha krav på erstatning. Tap eller skade forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken eller på arbeid, ved feilbehandling, tapt barndom eller som følge av vold, vil normalt innebære at du har krav på personskadeerstatning. Dersom du er påført en personskade som følge av at noen har vært uaktsomme (uforsiktige), har du ofte også krav på erstatning.

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning kan kreves dersom man har blitt utsatt for handlinger som seksualforbrytelser, trusler, vold, frihetsberøvelse mm.

Voldsofferordningen gjelder som hovedregel forbrytelser som har funnet sted i Norge, uavhengig av skadevolder eller skadelidte er norske borgere eller ikke. Det er i utgangspunktet et krav om at handlingen har medført personskade, men det skal ikke mye til, og psykisk skade er likestilt med fysisk skade.

Det er etter hovedregelen et krav om at forholdet anmeldes. Utgifter til advokat vil i de aller fleste tilfeller dekkes gjennom rettshjelpsordningen.

Erstatning etter urettmessig straffeforfølgning

Den som utsettes for urettmessig straffeforfølgning skal ha full erstatning for ethvert økonomisk tap en har lidt, i tillegg til oppreisning.

Har man vært formelt siktet eller tiltalt i en straffesak som ender med enten henleggelse eller frifinnelse, har du krav på erstatning fra staten for den belastningen straffeforfølgningen har påført deg som relaterer seg til både økonomisk tap og ikke-økonomisk tap.

Det er egne satser for utholdt varetekt mm, mens det ellers skal gis en ‘tort og svie’ erstatning etter en konkret vurdering.

Familievold

Andre ord for familievold kan være partnervold, mishandling og vold i nære relasjoner. I saker som gjelder familievold, vil den fornærmede part ofte ha rett til advokatbistand dekket av det offentlige.

Familievold er når en partner tar kontroll over den andre partnerens atferd, følelser og valgmuligheter.