Familierett

Når det skjer brudd i familierelasjonen ønsker vi å hjelpe partene. Komme fram til gode løsninger økonomisk og avtaler som er til beste for barna.

Vi kjenner de problemstillinger som oppstår i en slik vanskelig situasjon. Vi bistår i økonomiske oppgjør ved skilsmisse og i samboeroppgjør, og ved fastsettelse av foreldreansvar, fast bosted og samvær for barn. Vi ønsker å ha tett oppfølging på familiesakene, med hurtighet og på en måte som gjøre våre kunder trygge og fornøyde.

Her finner du informasjon om følgende:

Foreldretvister

Ved et samlivsbrudd er det viktigste å komme til enighet om hvor barn skal bo, og hvor mye tid de skal tilbringe med den av foreldrene de ikke bor hos. Hensynet til barnets beste er førende.

Spørsmål som er aktuelle er: Hvem skal ha foreldreansvar? Hvor skal barnet bo fast? Hva slags samværsordning skal praktiseres.

Utlendingsrett

Det kan være vanskelig å forholde seg til norske utlendingsmyndigheter. Reglene er uoversiktlige og svært kompliserte. Flere trenger også hjelp til å klage på avslag fra UDI. Mange trenger også bistand til å søke om eller klage i saker som gjelder familiegjenforening.

Vi bistår også i saker som gjelder statsborgerskap, visum og arbeids- og oppholdstillatelse.

Skilsmisse

Halvparten av de ekteskap som inngås ender i skilsmisse. Veldig få sikrer seg med ektepakt. Det er regler i ekteskapsloven som regulerer hvordan oppgjøret i en skilsmisse skal foregå.

Det er en rekke spørsmål som oppstår ved et økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd:

  • Hvem skal beholde boligen?
  • Kan du vente med å dele boligen til barna flytter ut?
  • Hvordan skal dere verdsette et firma som en av dere eier?
  • Kan du få ektefellebidrag?
  • Kan du få skifteutlegg?
  • Hva med husleie?
  • Kan du kreve bruksrett til boligen?
  • Hva hvis den ene ektefellen har opparbeidet god pensjon, mens den andre bare får minstepensjon?

Ektefeller som går fra hverandre skal dele sitt felleseiebo. Reglene i skifteloven og ekteskapsloven er kompliserte. Skifteoppgjør er komplisert. Man gjennomgår aktiva og beregner skjevdelings- og særeiedel. Deretter trekker man fra ulike passivaposter og finner frem til et beløp som skal til fordeling.

Samlivsbrudd

Når samboere som har levd sammen i mange år går fra hverandre, er det ofte en del som må fordeles ved samlivsbrudd. De som bor sammen og har et økonomisk fellesskap uten å være gift, defineres som samboere.

Når samboere som har levd sammen i flere år opplever et samlivsbrudd, er det mye som må fordeles. Det mange ikke er klar over er at det økonomiske oppgjøret etter samboerskap ikke er lovregulert.

Veldig få lager; samboeravtale eller samboerkontrakt. Hvem eier da boligen? Bilen? Hvem har betalt husleien? Hva med felles hund? Reglene for oppløsning av samboerforhold kan være kompliserte, og det rettslige vernet er dårlig.

Ektepakt

En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller, men i ekteskapsloven er det oppstilt en del formkrav som må være oppfylt for at ektepakten skal være gyldig og dermed ha rettsvirkning etter sitt innhold.

Ektepakt er først og fremst nødvendig dersom ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven. Vi bistår med juridisk rådgiving og utarbeider ektepakt dersom det er den beste og ønskede løsning.