Våre timepriser

Vår timepris varierer fra kr. 1 121,- til 2 500,- inkl. mva.

Timeprisen fastsettes etter å ha vurdert den konkrete saken, og avhenger blant annet av sakens karakter og vanskelighetsgrad.

For å få et mer presist prisoverslag i din sak bør du snakke med en av advokatene direkte.

Fri rettshjelp

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har, men i mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp eller ikke. Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i behovsprøvde sakstyper dersom enslig søker på søknadstidspunktet har skattbar brutto månedsinntekt (summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag) over kr. 320 000,- på årsbasis, eller skattbar formue over kr. 100 000,-. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi, eller driftsmidler. Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med kr. 490 000,-.

Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende, slik at det er samlet formue som ikke må overstige kr. 100 000,-.

I saker hvor det er innvilget fri rettshjelp eller fri sakførsel er salærsatsen pr. 01.01.2022, kr. 1 121,-. eks. mva.

www.frirettshjelp.no